Bursa

Tanıtım, Marka ve İletişim Stratejisi’ni PDF halinde indirmek için tıklayınız.
Turizm, Tanıtım ve Marka Stratejisi Özet Kitapçığı’nı PDF halinde indirmek için tıklayınız.

BURSA TANITIM, MARKA VE İLETİŞİM STRATEJİSİ

BURSA İLİ İÇİN GELİŞTİRİLEN STRATEJİ ÇERÇEVESİ “GELENEKTEN GELECEĞE AKAN ŞEHİR” MARKA ÇERÇEVESİ VE SU TEMASI ALTINDA BURSA’NIN FETHİNİN 700. YIL DÖNÜMÜ OLAN 2026 HEDEF YILINA YÖNELİK OLARAK YEŞİL EKSENLER ÜZERİNDEN KURGULANMIŞTIR.

Bursa turizminin somut ve soyut kültürel ve doğal değerlerini koruyarak ve bu özgün değerlerden beslenerek gelişmesi; doğru yönetişim mekanizması ile kaynaklarını doğru ve etkin kullanması; nitelikli bir yaklaşımla ve hedeflenen kiteler için doğru mesajları verecek şekilde tasarlanması ve yenilikçi bir yaklaşımla sürdürülebilirliğinin sağlanması Bursa Tanıtım, Marka ve İletişim Stratejisinin temelini teşkil etmiştir.

Bu kriterleri karşılamak adına; sahada Bursalıların ve yerli ve yabancı mevcut ve potansiyel turistlerin algıları ölçülmüş, Bursa’da turizm ve ilgili alanlarda görev alan yöneticilerin, sektör profesyonellerinin, sivil toplum temsilcilerinin, akademisyenlerin ve araştırmacıların değerlendirme ve görüşleri çeşitli yöntemlerle derlenmiştir. Geçmişte Bursa’da turizme yönelik yapılan araştırma, proje ve yatırımlar analiz edilmiş, üst ölçekli politika belgeleri incelenmiş, veriye dayalı sayısal analizler yapılmış ve yorumlanmış ve tüm bu girdiler de paydaşların değerlendirmeleri ile bütünleştirilmiştir.

Bu kapsamlı süreç neticesinde Bursa için turizme yönelik tanıtım, marka ve iletişim stratejisi ortaya konmuştur. Bu strateji özellikle altyapı yatırımı gerektiren ve imaj harici unsurlar için tavsiye niteliğinde kurgulanmış, yapısı gereği yatırım ve projeler tanımlamamıştır. Buna karşın mevcut, planlanan ve yapılabilecek çalışmalara girdi sağlamak adına tespitleri içermiştir. Bu tespitler üst kimlik ve imaj çerçevesi, temalar ve hedef kitleler, değerler, benimseme ve insan kaynakları ile fiziki altyapı ve destekleyici hizmetler başlıkları altında bir araya getirilmiştir.

Bu tespitler doğrultusunda Bursa ili için geliştirilen strateji çerçevesi “Gelenekten Geleceğe Akan Şehir” marka çerçevesi ve su teması altında Bursa’nın fethinin 700. yıl dönümü olan 2026 hedef yılına yönelik olarak 3 eksen üzerinden kurgulanmıştır.

Bu kurguda Bursa’nın turistik değerleri beş tema (4 ana tema, 1 destekleyici tema) altında toplanmıştır. Bu temalar 5 ana iletişim temasını şekillendirmektedir. Her bir iletişim teması farklı turist ihtiyacına hitap eder niteliktedir. Bu iletişim temaları ve hitap ettikleri ihtiyaçlar değerlerden beslenen alt kırılımlara sahiptir. Tarih teması saygı ve öğrenme ihtiyacı, doğa teması kaçış ve dinlenme ihtiyacı, kış sporları teması adrenalin ihtiyacı, sağlık teması zindelik ihtiyacı ve gastronomi teması deneyimleme ihtiyacı ile değerler bazında sentezlenmiştir.

Bu iletişim çerçevesinin hayata geçirilmesine yönelik bir yol haritası ve eylemler bütünü tasarlanmış ve 3 eksen altında bir araya getirilmiştir. Tanıtım ve marka kimliği stratejileri “Gelenekten Geleceğe Akan Şehri Hisset”, çevre ve topluma yönelik stratejiler “Gelenekten Geleceğe Akan Şehri Yaşa” ve kent ekonomisine yönelik stratejiler “Gelenekten Geleceğe Akan Şehri Büyüt” eksenleri altında kurgulanmış ve Gelenekten Geleceğe Akan Şehir Bursa imajına yönelik eylemleri içermektedir.