Bursa

Bu içeriği PDF halinde indirmek için tıklayınız.

BURSA, KURULDUĞU YERİN KONUMU, COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ, TİCARİ VE SİYASİ GEÇMİŞİ İLE DÜNYA KÜLTÜR TARİHİ AÇISINDAN HER ZAMAN ÖNEMLİ BİR KENT OLMUŞTUR.

Antik dönemden itibaren ana ticaret yollarının üzerinde olmasının yanı sıra sahip olduğu tarımsal üretim ve endüstri kültürü ile her medeniyet açısından kritik bir yerleşim yeri olmuştur. İlkler şehri olarak da anılan Bursa, günümüzde de tüm bu kültürel özelliklerini ve tarihi önemini sürdürmektedir. Üretim ve ticaret merkezi fonksiyonlarının yanı sıra turistik bir destinasyon niteliğine bürünmüştür.

Bursa için nitelikli ve etkili bir turizm, tanıtım ve markalaşma stratejisi oluşturmak Bursa’nın sahip olduğu somut ve soyut mirasını tanımak, doğal çekicilikleri ve değerlendirilme imkânlarını bilmek, eğilimleri anlamak, küresel gelişmeleri yorumlayarak yeniliklere hazırlıklı olmak ve mevcut algıyı analiz etmek önemlidir. Bu nedenle Bursa Turizm, Tanıtım ve Marka Stratejisi’nin ilk ve en önemli adımı mevcut durumun analiz edilmesi olmuştur. Mevcut Durum Analizi çalışması bu kapsamda pek çok alt analiz çalışmasının özeti ve birleştirilmiş hali olarak oluşturulmuştur.

Mevcut durum analizinin ilk aşaması turizm için mevcut değerleri tekrar ele almak olmuştur. Bu kapsamda farklı resmi ya da akademik envanter ve araştırmalardan Bursa’nın turistik değerleri derlenmiş, bu değerlerin türleri ve konumlarına göre öne çıkan nitelikleri tespit edilmiştir. Bu süreçte ayrıca, değerlerin bilinirlik düzeyleri farklı çalışmalarla Bursalılar ve potansiyel turistler nezdinde ölçülmüştür.

Bursa’nın turizmde nerede olduğunun değerlendirilmesi bir diğer aşama olarak ele alınmıştır. Bu süreçte turizmin Bursa ekonomisindeki yeri ve Bursa’da turizm sektörünün ekonomik yapısı analiz edilmiştir. Ayrıca, gelen turistlerin niteliği nicel ve nitel veriler ışığında yorumlanmış; turizmin alt destinasyonlara, temalara ve mevsimlere göre yapıları değerlendirilmiştir. Benzer şekilde, turizm altyapısı ve turizm sektörünün durumu incelenmiş; turizme yönelik olarak farklı kesimlerin yaptığı çeşitli çalışmalar ele alınmıştır.

Stratejinin kilit unsuru olan imaj ve markalaşma konusuna yönelik olarak mevcut algı Bursalılar, yerli turistler ve yabancı turistler nezdinde analiz edilmiştir. Saha çalışmaları ile edinilen bu bulgular, ilgili tüm kesimlerin doğrudan değerlendirmeleri ile sentezlenmiştir. İlin karar verme mekanizmalarında yer alan tüm aktörler, turizm sektörü profesyonelleri, sivil toplum, araştırmacı ve yazarların algıya yönelik değerlendirmelerinin yanı sıra öneri ve beklentileri de sistematik bir şekilde derlenmiş ve raporlanmıştır.

Yine turizme yönelik stratejilerin oluşturulmasında küresel eğilim ve değişimler, hedef kitle ve pazar temelli yenilikler ve Bursa’yı da içeren yerel politika ve planların değerlendirilmesi önemlidir. Bu kapsamda küresel politika ve trendler farklı kaynaklardan derlenerek sentezlenmiş; ulusal ve bölgesel plan ve politikalar ile akademik çalışmalar incelenmiş ve mevcut yapı çerçevesinde raporlanarak stratejiye girdi teşkil etmek üzere derlenmiştir.

Mevcut durum analizi Bursa Turizm, Tanıtım ve Marka Stratejisi için girdi belgesi niteliğinde olup alt raporlar ve katılımcı süreç çıktıları ile birlikte strateji geliştirme çalışmalarında kullanılmıştır.