Bursa

Bu içeriği PDF halinde indirmek için tıklayınız.

BURSA’NIN ÖNE ÇIKAN TURİSTİK DEĞERLERİ

TURİZM TANITIM VE MARKA STRATEJİSİ İÇİN YAPILAN MEVCUT DURUM ANALİZİ KAPSAMINDA BURSA’NIN DEĞERLERİ BELİRLENMİŞTİR.
RESMİ VE AKADEMİK ENVANTERLER, TANITIM MATERYALLERİ, ANKETLER İLE DİĞER SAHA ÇALIŞMALARI NETİCESİNDE 409 ADET DEĞER TESPİT EDİLMİŞTİR.

Turizm tanıtım ve marka stratejisi için yapılan mevcut durum analizi kapsamında Bursa’nın değerleri ve bu değerlere yönelik algı analizi önemlidir. Değerler, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu başta olmak üzere yapılan sınıflama ve tanımlamalar (tabiat varlıkları: madde 3/A(2); kültür varlıkları: madde 3/A(1); alt türler: madde 6) ve bu tanımlamalara göre oluşturulmuş resmi ya da akademik envanterler analiz için altlık teşkil etmiş ancak çalışma amacı gereği birebir kullanılmayıp öne çıkanlar ve türlerine yöre değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Bu kapsamda söz konusu resmi ve akademik envanterler ile tanıtım materyalleri ve anketler ile diğer saha çalışmaları neticesinde 409 adet değer tespit edilmiştir. Tespit edilen değerler, algı araştırmasında ve paydaş değerlendirmeleri süreçlerinde temel teşkil etmiştir. Belirlenen değerler tür ve bulundukları ilçeye göre sınıflandırılmış, farklı paydaş gruplarının bu kırılımlardaki bilgi düzeyleri ölçülmüştür. Bu kapsamda yapılan tespitler bu bölümde belirtilmiştir.

BURSA’DA 5 KATEGORİDE 409 DEĞER BELİRLENMİŞ VE ALGI ARAŞTIRMASINDA GİRDİ OLARAK KULLANILARAK STRATEJİ GELİŞTİRME SÜRECİNE TEMEL TEŞKİL ETMİŞTİR.

Bursa’nın değerleri, Bursa’da kamu kurumlarında, yerel yönetimlerde, üniversitelerde, sektörel sivil toplum kuruluşlarında ve turizm sektöründe çalışanlara bir anket yöneltilerek bilinme ve detaylı bilgi sahibi olunma durumları çerçevesinde analiz edilmiştir. Bu değerlendirme neticesinde bir değerin duyulup duyulmadığı, duyuldu ise ne derece bilgi sahibi olunduğu ölçülmeye çalışılmıştır. Bu çıktılar algı araştırması sonuçları ile birlikte yorumlanarak stratejiye yönelik girdi teşkil etmiştir.

Bursa, kültürel değerlerin öne çıktığı bir destinasyondur. Pek çok doğal, kültürel ve soyut değere sahip olan Bursa’nın, kültürel değerlerin yoğunluğu nedeniyle baskın karakteristik açısından kültür destinasyonu olarak tanımlanması mümkündür.

Bursa, İslam dönemi eserleri ve mimarisi ile farklılaşmaktadır. Bursa’da nicelik açısından en yoğun değer türleri türbeler, camiler, İslam öncesi dönem ibadethaneleri, müzeler, külliyeler, antik kent ve nekropol gibi kalıntılar, hamam ve kaplıcalar ile tarihi yapılar şeklinde öne çıkmaktadır.

KÜLTÜREL VE DOĞAL DEĞERLERİN YOĞUNLAŞTIĞI VE FARKLI DÖNEMLERE İLİŞKİN DEĞERLERİN KORUNMUŞ OLDUĞU BURSA, BASKIN TÜRK-İSLAM DÖNEMİ KİMLİĞİ İLE BENZERLERİNDEN FARKLILAŞMAKTADIR.

Bursa yöresel yiyecek ve içeceklerin baskın olduğu bir destinasyondur. Ülke ve dünya genelinde pek çok destinasyonun aksine Bursa’da yöresel tarım ürünü ve gastronomi değeri sayısı oldukça yüksek seviyededir. Analizde kullanılan ildeki tüm değerlerin %9’u bu tanıma uyan değerlerdir. Bu yönüyle Bursa bir gastronomi kenti görünümündedir.

Bursa’da termal kaynak ve bu kaynaklara dayalı kültür varlıklarının fazla sayıda olduğu görülmektedir. Gerek doğal gerekse de kültürel değerler içerisinde kaplıca, ılıca, termal tesis, termal altyapı ve bir kısım hamamlar termal kaynaklarla ilişkili değerler olarak öne çıkmaktadır. Bu açıdan Bursa jeotermal kaynakların kültür varlıkları ile bütünleştiği bir destinasyon niteliğindedir.

Bursa’nın doğal değerleri içerisinde “su” ile ilgili olanlar ağırlıktadır. İlde sayı olarak kültür varlıklarına göre az olan, ancak ölçek açısından büyük ve değerler bütünü niteliğinde olan Uludağ başta olmak üzere pek çok doğal değer bulunmaktadır. Bu değerlerin ortak özellikleri arasında su ile ilişkili olma göze çarpmaktadır. Akarsu ve su yüzeyleri, şelaleler, göl ve göletler, kar yüzeyleri, sahil ve denize dayalı değerler ve jeotermal kaynakların baskın doğal değerler olduğu Bursa’da bu değerlerin tamamında su ile ilişkili olma durumu görülmektedir.

Bursa’da müze yoğunluğu diğer destinasyonlara göre yüksektir. İlde bulunan çok sayıda ve farklı temada müzeler, nüfus başına ve turist sayısına göre diğer illerden ayrışmaktadır. Bursa’da somut ve soyut kültürel miras, doğal değerler, endüstriyel üretim kültürü, yöresel ürünler gibi pek çok konuda kamuya, yerel yönetimlere ve özel sektöre ait çok sayıda müze faaliyettedir.

Şekil 1 Turizme Yönelik Değerlendirilebilecek Değerlerin Alt Türlere Göre Sayıları

Kültürel değerler kent merkezi, Mudanya ve İznik’te yoğunlaşmaktadır. Bursa’da bulunan kültür varlıklarının büyük çoğunluğu tarihi merkez olan Osmangazi’de bulunmaktadır. Yine merkez ilçelerden Yıldırım’da da kültür değerlerinin fazlalığı kent merkezini bu açıdan ilin odağı haline getirmektedir. Kent merkezi dışında tarihi öneme sahip İznik ve Mudanya’da da kültür varlıklarının fazlalığı görülmektedir.

Önemli bir tarihi yerleşim merkezi olan Gemlik doğal değerleri ile öne çıkmaktadır. Önemli bir tarihi yerleşim ve ekonomik bir merkez olan Gemlik ilçesinde kültürel çeşitlilikle birlikte doğal değerlerin fazlalığı göze çarpmaktadır.

BURSA, YAPISI İTİBARİYLE FARKLI ALT DESTİNASYONLAR İÇİN ÖNE ÇIKAN FARKLI TEMALARIN BİR ARADA OLDUĞU BİR YERDİR.

Bursa’nın batı kesimi doğal değerleri ile ön plandadır. Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçeleri doğal değerlerin ağırlığa ve çeşitliliğe sahip olduğu ilçelerdir. Konaklamalar ve günlük turizm hareketliliğinden yeterli payı alamayan bir görünüme sahip yörede doğal değer çeşitliliği ve oransal fazlalığı görülmektedir.

Bursa’nın yöresel ürünleri il geneline yaygınlaşmıştır. Kısmen ya da büyük oranda belirli bir yöreden ortaya çıkmış olan tarımsal ürünler, yerel mutfak ürünleri, el sanatları ve yerele mal olmuş endüstriyel ürünler büyük oranda ildeki ilçeler ve yörelerle sınırlı kalmamış ve il genelinde benimsenmiş niteliktedir.

Şekil 2 Turizme Yönelik Değerlendirilebilecek Değerlerin Türlerine ve İlçelere Göre Sayıları

Bursa’nın en bilinir değerleri Uludağ, İskender Kebabı, kestane şekeri ve şeftalidir. Bursa’da kamu kurumlarında, yerel yönetimlerde, üniversitelerde, sektörel sivil toplum kuruluşlarında ve turizm sektöründe faaliyet gösterenler açısından en iyi bilinen değerler anketler ve saha çalışmaları ile benzer şekilde Uludağ başta olmak üzere İskender Kebabı ve kestane şekeridir. Bursa dışında görece düşük bilinirliğe sahip olan Bursa şeftalisi bu grup içerisinde daha iyi bilinen bir değerdir.

Bursa’nın tanınma ve detaylı bilinme düzeyi en yüksek değerleri yöresel ürünleridir. Paydaş grupları tarafından farklı ilçe ve kategorilerdeki değerlere yönelik tanınma ve bilgi sahibi olma düzeylerinde ayrışmalar görülmektedir. Değerler arasında yiyecek ve içecekler ile el sanatları il genelinde bu açından avantajlı durumdadır.

BURSA MUTFAĞI VE BURSA’NIN YÖRESEL ÜRÜNLERİ TÜM KESİMLER TARAFINDAN İYİ BİLİNMEKTEDİR.

Uludağ’ın güneyindeki ilçelerdeki değerlerin bilinme düzeyi düşüktür. Orhaneli, Büyükorhan ve Keles gibi Uludağ’ın güneyinde yer alan ilçelerdeki değerlerin bilinme düzeyleri diğer ilçelere göre düşük seviyededir. Bu ilçelerde bulunan antik yerleşimler, kanyonlar, yerel gelenekler, şelaleler ve kaplıcalar önemli turistik potansiyele sahip olmalarına rağmen Bursa’da yaşayanlarda dahi düşük bilinirlik düzeyine sahiptir.

Değerlerin yoğunlukta olduğu kent merkezi ve Gemlik ilçesindeki değerlerin bilinme düzeyi daha yüksektir. Osmangazi ve Yıldırım ilçeleri ile Gemlik’te bulunan değerlerin tanınırlığı yüksek seviyelerdedir. Anket katılımcılarının büyük bölümü bu ilçelerde bulunan değerler konusunda bilgisi olduğunu belirtmiştir.

Kent merkezindeki tarihi yapıların isimleri sıkça duyulmuşken, bu yapılar konusunda detay bilgi sahibi olma düzeyi görece düşüktür. Osmangazi ve Yıldırım ilçeleri kültür varlıklarının büyük çoğunluğunun bulunduğu yerlerdir. Buralarda bulunan değerlerin duyulma ve bilinme düzeyleri oldukça yüksek seviyededir. Buna karşın, bu değerler hakkında detay bilgi sahibi olma ve hikâyeleri ile önemlerine hâkim olma açısından bir eksiklik söz konusudur. Bu durum değerlerin tanınma düzeylerinin yüksek olduğunu, buna karşın detay bilgi seviyesinin düşük olduğunu göstermektedir.

Nilüfer ilçesi sınırlarındaki doğal değerler tanınmakta ve detaylı olarak bilinmektedir. Nilüfer ilçesi sınırlarında ancak farklı yerlerinde yer alan Gölyazı, Misi Köyü, Atatürk Kent Ormanı, Mihraplı Park ve Dağyenice Göleti gibi değerlerin ilin farklı kesimleri tarafından detaylı olarak bilindiği görülmektedir.

Tablo 1 Bursa’da Turizme Girdi Sağlayan Değerlerin Tanınma Düzeyleri (Toplam Puanlama)

Toplam Puan1. Doğal Değer2. Kültür Varlığı3. Soyut Kültür4. Yöresel Ürün5. Efsane / FigürToplam
İl Geneli44.960.0058.03130.7337.31271.04
Büyükorhan-6.05-9.633.550.000.00-12.14
Gemlik52.3512.884.469.206.6785.56
Gürsu5.255.180.007.220.0017.66
Harmancık-1.38-4.06-0.140.000.00-5.58
İnegöl7.627.940.002.520.0018.09
İznik25.1985.260.0010.900.00121.34
Karacabey22.723.880.0015.160.0041.76
Keles7.600.006.115.320.0019.03
Kestel17.057.180.000.000.0024.23
Mudanya11.9567.228.657.600.0095.42
Mustafakemalpaşa4.742.900.008.600.0016.24
Nilüfer23.4134.600.000.000.0058.01
Orhaneli3.64-4.190.000.000.00-0.55
Orhangazi-1.733.770.006.800.008.84
Osmangazi51.32621.570.000.000.00672.90
Yenişehir0.89-4.620.004.400.000.68
Yıldırım4.80175.590.00-1.920.00178.46

 

Tablo 2 Bursa’da Turizme Girdi Sağlayan Değerler Hakkında Detay Bilgi Sahibi Olunma Düzeyleri (Ortalama)

Ortalama Puan1. Doğal Değer2. Kültür Varlığı3. Soyut Kültür4. Yöresel Ürün5. Efsane / FigürToplam
İl Geneli8.990.005.285.944.155.77
Büyükorhan-1.51-1.613.550.000.00-1.10
Gemlik6.542.154.469.206.675.03
Gürsu2.632.590.007.220.003.53
Harmancık-0.35-2.03-0.070.000.00-0.70
İnegöl1.911.990.000.840.001.64
İznik4.203.880.003.630.003.91
Karacabey2.270.780.007.580.002.46
Keles1.900.006.112.660.002.72
Kestel3.412.390.000.000.003.03
Mudanya1.992.808.657.600.002.98
Mustafakemalpaşa0.590.970.004.300.001.25
Nilüfer7.803.840.000.000.004.83
Orhaneli0.91-2.090.000.000.00-0.09
Orhangazi-0.870.940.006.800.001.26
Osmangazi6.425.010.000.000.005.10
Yenişehir0.89-0.580.004.400.000.07
Yıldırım4.805.490.00-0.960.005.10

Bursa’daki turizmciler kırsaldaki değerler hakkında yeterli bilgi düzeyinde değildir. Turizm profesyonelleri kent merkezi ve il genelindeki değerlerle ilgili yüksek tanıma ve bilme düzeyine sahiptir. Buna karşın Uludağ güneyinde kalan ilçeler ve diğer çeper ilçelerdeki değerlere ilişkin aynı durum görülmemektedir.

Sektörel sivil toplum kuruluşları ve turizm konusunda çalışan akademisyenler Bursa değerleri hakkında görece yüksek bilgi düzeyine sahiptir. İl genelinde ve ilçelerdeki turistik değerler sektörel dernekler, birlikler, meslek odaları, yerel basın gibi yapılar ile üniversitelerin turizmle ilgili akademisyenleri tarafından diğer gruplara göre yüksek seviyede bilinmekte ve tanınmaktadır.

Yerel yönetimlerde kendi ilçelerindeki değerler hakkında bilgi düzeyi oldukça yüksekken komşu ve diğer ilçelerdeki değerlere yönelik bilgi seviyesi düşüktür. İlçe belediyeleri özelinde ortak bir gözlem olarak diğer ilçelerdeki değerler hakkında düşük tanıma ve bilme düzeyi göze çarpmaktadır.

Bursa ili geneline hitap eden değerler, yerel değerlere göre önemli ölçüde daha fazla bilinmektedir. İlin tamamına mal olmuş değerler tüm kesimler için benzer oranlarda tanınır ve bilinirken, ilçelere geçildikçe bu aralığın arttığı görülmektedir.

Şekil 3 İlçelere ve Paydaş Türlerine Göre Turistik Değerlerin Bilinirlik Düzeyleri

1. KÜLTÜREL DEĞERLER

BURSA’DA FARKLI DÖNEMLERE VE FARKLI MEDENİYETLERE AİT PEK ÇOK KÜLTÜREL DEĞER KORUNMUŞ DURUMDA VE HALK TARAFINDAN TANINMAKTADIR.

Tablo 3 Bursa’da Turizme Girdi Sağlayan Kültürel Değerler

Düğüncüler HamamıBüyükorhan
Derecik BazilikasıBüyükorhan
Karaağız Köyü Nekropol AlanıBüyükorhan
Tarihi Cuma PazarıBüyükorhan
Asar KalesiBüyükorhan
Fatma Ana Sultan TürbesiBüyükorhan
Celal Bayar MüzesiGemlik
Umurbey Mahallesi ve Bakı NoktasıGemlik
Gemlik Açık Hava MüzesiGemlik
Hagios Aberkios Manastırı KilisesiGemlik
Balıkpazarı (Yeni) CamiiGemlik
Gemlik Paşa KonağıGemlik
Adrenalin ParkGürsu
Gürsu Osmanlı EvleriGürsu
Karaveyisoğlu KonaklarıHarmancık
Nalbant Köyü BazilikalarıHarmancık
İshak Paşa Cami ve Külliyesiİnegöl
İnegöl Kent Müzesiİnegöl
Turgut Alp Türbesiİnegöl
Bayhoca Türbesiİnegöl
İznik Çinileriİznik
İznik Ayasofya Camiiİznik
İznik Tarihi Kenti, Kent Surları ve Tarihi Kapılarİznik
Süleyman Paşa Medresesiİznik
İznik Müzesi (Nilüfer Hatun İmareti)İznik
Dikili Taşİznik
Kırgızlar Türbesiİznik
İznik Gölü Bazilikasıİznik
Eşrefzade Camiiİznik
İznik Roma Tiyatrosuİznik
Alaaddin-i Mısri Türbesiİznik
Yakup Çelebi Cami ve Türbesiİznik
Mahmut Çelebi Camiiİznik
Hacı Özbek Camiİznik
II. Murad Hamamıİznik
Şeyh Kutbeddin Camii ve Türbesiİznik
Böcek Ayazma Kilisesiİznik
Hagios Tryphon Kilise Kalıntılarıİznik
I. Murad Hamamıİznik
İsmail Bey Hamamıİznik
Abdulvahab Bayraktar Türbesiİznik
Elbeyli Yeraltı Mezarlarıİznik
Issız HanKaracabey
Kurşunlu ManastırıKaracabey
Mikhael Archestrategos KilisesiKaracabey
Uluabatlı Hasan AnıtıKaracabey
İmaret CamiiKaracabey
Kestel KalesiKestel
Vani Mehmet Efendi CamiiKestel
Baba Sultan Camisi ve TürbesiKestel
Panagia Pontobasilissa KilisesiMudanya
Mudanya Mütareke Evi MüzesiMudanya
Tirilye MahallesiMudanya
İskele CaddesiMudanya
Dündar Evi (Yuannes Kilisesi)Mudanya
Kumyaka (Başmelekler – Hagios Taxiarchoi) KilisesiMudanya
Tarihi Çamlı KahveMudanya
Tarihi Zeytinyağı FabrikasıMudanya
Aya Yani ManastırıMudanya
Aya Sergios ManastırıMudanya
Trigleia Rum MezarlığıMudanya
Kapanca Antik LimanıMudanya
Tirilye KilisesiMudanya
Tahir Paşa KonağıMudanya
Tren Garı Binası (Montania Otel)Mudanya
Mudanya Ortodoks KilisesiMudanya
Taş MektepMudanya
Dereköy KilisesiMudanya
Aya Stefanos KilisesiMudanya
Apostoloi KilisesiMudanya
Baş Melekler KilisesiMudanya
Kemerli KiliseMudanya
Myrleia Antik KentiMudanya
Hasanbey Kültür Merkezi (Eski Hamam)Mudanya
Hamzabey CamiiMustafakemalpaşa
Tümbüldek KaplıcalarıMustafakemalpaşa
Lala Şahin Paşa TürbesiMustafakemalpaşa
Aktopraklık Höyük ArkeoparkNilüfer
Basın MüzesiNilüfer
Gölyazı İç Kale ve Kent SurlarıNilüfer
Hagios Georgios KilisesiNilüfer
Hagios Konstantinos Manastırı Kilisesi KalıntılarıNilüfer
Özlüce Köyü KilisesiNilüfer
Mihraplı ParkNilüfer
Misi KöyüNilüfer
Misi Köyü Fotoğrafçılık MüzesiNilüfer
Murat Çelebi CamiiOrhaneli
Karıncalı MüzesiOrhaneli
Orhangazi CamiiOrhangazi
Hacılartepe HöyüğüOrhangazi
Ilıpınar HöyüğüOrhangazi
Keramet KaplıcalarıOrhangazi
KozahanOsmangazi
Kapan HanOsmangazi
Tuz HanOsmangazi
Balibey HanOsmangazi
İpek HanOsmangazi
Pirinç HanOsmangazi
Galle HanOsmangazi
Emir HanOsmangazi
Fidan Han (Mahmut Paşa Hanı)Osmangazi
Geyve HanOsmangazi
Kapalı ÇarşıOsmangazi
İvazpaşa ÇarşısıOsmangazi
Reyhan ÇarşısıOsmangazi
Tahtakale ÇarşısıOsmangazi
Eski Aynalı ÇarşıOsmangazi
Uzun ÇarşıOsmangazi
Çakır HamamOsmangazi
Dayıoğlu HamamıOsmangazi
Kayhan (Kayıhan) HamamıOsmangazi
Şengül HamamıOsmangazi
Mahkeme (İbrahim Paşa) HamamıOsmangazi
Armutlu Hamamı (Eski Kaplıca)Osmangazi
Çekirge Adak HamamıOsmangazi
Yeni Kaplıca Erkekler HamamıOsmangazi
Timurtaş HamamıOsmangazi
Ulu CamiOsmangazi
Üç Kurnalar Veziri CamiiOsmangazi
Veled-i Habib CamiiOsmangazi
Ebu İshak CamiiOsmangazi
Somuncu Baba CamiiOsmangazi
Başçı İbrahim Paşa CamiiOsmangazi
İvaz Paşa CamiiOsmangazi
Şeyh Konevi CamiOsmangazi
Hoca Muslihiddin Mahkeme CamiiOsmangazi
Ali Paşa CamiiOsmangazi
Sultan Orhan CamiiOsmangazi
Şehadet CamiiOsmangazi
Demirtaş (Timurtaş) CamiiOsmangazi
Alaaddin Bey CamiiOsmangazi
Acem Reis CamiiOsmangazi
Abdal Murad CamiiOsmangazi
Demirtaşpaşa CamiiOsmangazi
Maksem CamiiOsmangazi
Abdal Mehmet CamiiOsmangazi
Eskici Dede TürbesiOsmangazi
Ay Dede TürbesiOsmangazi
Hacı İvazpaşa TürbesiOsmangazi
Helvacı Bacı TürbesiOsmangazi
Mükrime Hatun TürbesiOsmangazi
Gülçiçek Hatun TürbesiOsmangazi
Hatice Sultan TürbesiOsmangazi
Gültuh Sultan TürbesiOsmangazi
Ebe (Gülbahar) Hatun TürbesiOsmangazi
Şirin Hatun TürbesiOsmangazi
Şehzade Mustafa TürbesiOsmangazi
II. Murat TürbesiOsmangazi
Osman Gazi TürbesiOsmangazi
Orhan Gazi TürbesiOsmangazi
Cem Sultan TürbesiOsmangazi
Şehzade Mahmut TürbesiOsmangazi
Şehzade Ahmed TürbesiOsmangazi
Gülşah Hatun TürbesiOsmangazi
Muradiye TürbeleriOsmangazi
Hüma Hatun TürbesiOsmangazi
Okçu Baba TürbesiOsmangazi
Karşıduran Süleyman TürbesiOsmangazi
Timurtaşpaşa TürbesiOsmangazi
Çoban Bey TürbesiOsmangazi
Şehzade Süleyman Paşa TürbesiOsmangazi
Üç Hanım Kızlar TürbesiOsmangazi
Süleyman Çelebi Anıt MezarıOsmangazi
Molla Fenari Camii ve TürbesiOsmangazi
Üç Kuzular Camii ve TürbesiOsmangazi
Sıtti Hatun Camii ve İmaretiOsmangazi
Somuncu Baba KülliyesiOsmangazi
Üftade Camii ve TürbesiOsmangazi
İsmail Hakkı Bursevi Camii ve TürbesiOsmangazi
Geruş SinagoguOsmangazi
Mayor SinagoguOsmangazi
Fransız Protestan KilisesiOsmangazi
Demirkapı KilisesiOsmangazi
Musevi MezarlığıOsmangazi
Bursa Kent MüzesiOsmangazi
Karagöz Evi MüzesiOsmangazi
Bursa Merinos Enerji MüzesiOsmangazi
Bursa Ormancılık MüzesiOsmangazi
17. Yüzyıl Osmanlı Evi MüzesiOsmangazi
Bursa Atatürk Evi MüzesiOsmangazi
Panorama 1326 MüzesiOsmangazi
Uluumay MüzesiOsmangazi
Bursa Arkeoloji MüzesiOsmangazi
Somuncu Baba EviOsmangazi
Setbaşı KöprüsüOsmangazi
Tophane Parkı /Sur içi Tarihi MahallelerOsmangazi
Sümbüllü Bahçe KonağıOsmangazi
Tarihi Belediye BinasıOsmangazi
Abdal KöprüsüOsmangazi
Hüsnü Züber EviOsmangazi
Yıldırım Bayezid BedesteniOsmangazi
Dar`ül KurraOsmangazi
DarphaneOsmangazi
Seyyid Usul Kültür MerkeziOsmangazi
Ördekli Hamamı Kültür MerkeziOsmangazi
Karabaş-i Veli Kültür MerkeziOsmangazi
Tayyare Kültür MerkeziOsmangazi
Merinos Kültür Parkı ve Atatürk Kongre ve Kültür MerkeziOsmangazi
İnebey Yazma Eser KütüphanesiOsmangazi
Setbaşı Şehir KütüphanesiOsmangazi
Ahmet Vefik Paşa Devlet TiyatrosuOsmangazi
Arap Şükrü SokağıOsmangazi
Yeşil KülliyesiOsmangazi
Hüdavendigar Külliyesi (I. Murad)Osmangazi
Muradiye KülliyesiOsmangazi
Hamzabey KülliyesiOsmangazi
Haraççıoğlu MedresesiOsmangazi
İnebey MedresesiOsmangazi
Ahmed Paşa MedresesiOsmangazi
Gökdere MedresesiOsmangazi
Fabrika-i Hümayun (Faruk Saraç Meslek Yüksekokulu)Osmangazi
Bursa Erkek Lisesi (Mekteb-i Sultani)Osmangazi
Bursa MevlevihanesiOsmangazi
Üftade TekkesiOsmangazi
Numaniye TekkesiOsmangazi
TeleferikOsmangazi
Yenişehir Şemaki Evi MüzesiYenişehir
Yenişehir HöyüğüYenişehir
Barcın HöyükYenişehir
Yenişehir II. Üveciktepe HöyüğüYenişehir
Saat KulesiYenişehir
Kurşunlu Han (Sinanpaşa Camii ve Külliyesi)Yenişehir
Pustinpuş Baba Zaviyesi (Babasultan)Yenişehir
Yarhisar Köyü ve ŞelalesiYenişehir
CumalıkızıkYıldırım
Şıble CamiiYıldırım
Yıldırım Bayezit CamiiYıldırım
Piremir CamiiYıldırım
Musa Baba CamiiYıldırım
Molla Arap CamiiYıldırım
Zeyniler Camii ve HaziresiYıldırım
Yıldırım Bayezid TürbesiYıldırım
Devlet Hatun TürbesiYıldırım
Umurbey Camii ve TürbesiYıldırım
Yıldırım HamamıYıldırım
Yeşil HamamıYıldırım
Irgandı KöprüsüYıldırım
Boyacıkulluğu KöprüsüYıldırım
Molla Yegan Kültür MerkeziYıldırım
Barış Manço Kültür MerkeziYıldırım
Zeyniler KöyüYıldırım
Balabancık HisarıYıldırım
Mahfel KahvesiYıldırım
Umurbey İpek Üretim ve Tasarım MerkeziYıldırım
Yıldırım DarüşşifasıYıldırım
İncirli Kültür MerkeziYıldırım
Beyazıd Paşa Kültür MerkeziYıldırım
TOFAŞ Bursa Anadolu Arabaları MüzesiYıldırım
İpekçilik OkuluYıldırım
Yıldırım MedresesiYıldırım
Hünkar Köşkü MüzesiYıldırım
Emir Sultan KülliyesiYıldırım
Yıldırım KülliyesiYıldırım
Türk İslam Eserleri Müzesi (Yeşil Medresesi)Yıldırım
Işıklar Askeri LisesiYıldırım
Hançerli MedresesiYıldırım

2. DOĞAL DEĞERLER

HEMEN HER TÜRDE COĞRAFİ OLUŞUMU BARINDIRAN BURSA, ZENGİN DOĞAL DEĞERLERİ İLE TURİZME YÖNELİK PEK ÇOK AKTİVİYEYE OLANAK SAĞLAMAKTADIR.

Tablo 4 Bursa’da Turizme Girdi Sağlayan Doğal Değerler

Uludağİl Geneli
Uluabat Gölüİl Geneli
İznik Gölüİl Geneli
Çekirge Kaplıcalarıİl Geneli
Oylat Kaplıcalarıİl Geneli
Görecik YaylasıBüyükorhan
Burunca KanyonuBüyükorhan
Bayındır MağarasıBüyükorhan
Karalar MağarasıBüyükorhan
Gemlik KörfeziGemlik
Kurşunlu SahiliGemlik
Narlı KöyüGemlik
Karacaali KöyüGemlik
Büyükkumla KöyüGemlik
Küçükkumla KöyüGemlik
Gemlik (Terme) KaplıcalarıGemlik
Sudüşen ŞelalesiGemlik
Dışkaya Yamaç Paraşütü TesisleriGürsu
Ericek GölüGürsu
Ilıcaksu Termal KaynaklarıHarmancık
Karacaköy GöletiHarmancık
Cevce PınarıHarmancık
Harmancık Eko Turizm TesisleriHarmancık
Çitli Maden Suyuİnegöl
Oylat Mağarasıİnegöl
Arpakarı Tepe Yamaç Paraşütü Pistiİnegöl
Boğazova Yaban Hayatı Koruma Sahasıİnegöl
Sansarak Kanyonuİznik
Dereköy Kanyonuİznik
Tacir Kanyonuİznik
Askania Tesisleriİznik
İznik Eko Turizm Tesisleriİznik
Deliklikayaİznik
Karadağ – Ovakorusu Yaban Hayatı Koruma SahasıKaracabey
Karacabey HarasıKaracabey
Ihlamur OrmanlarıKaracabey
Longoz OrmanlarıKaracabey
YeniköyKaracabey
Malkara KöyüKaracabey
Eskikaraağaç KöyüKaracabey
Uluabat Kuş CennetiKaracabey
Kocaçay DeltasıKaracabey
Karaçay DeltasıKaracabey
Gelemiç Köyü Gavurini MağarasıKeles
Keles Gököz GöletiKeles
Keles Baraklı GöletiKeles
KocayaylaKeles
Alaçam Şelalesi ve KanyonuKestel
Saitabat ŞelalesiKestel
Küreklidere ŞelalesiKestel
Aksu KöyüKestel
Dudaklı Köyü Çınarlı YolKestel
Bayramdere PlajıMudanya
Mesudiye PlajıMudanya
Altınkum PlajıMudanya
Eğerce PlajıMudanya
Esence PlajıMudanya
Kumkaya (Siği)Mudanya
Ayvaini MağarasıMustafakemalpaşa
Mineviz Maden SuyuMustafakemalpaşa
Akarca Maden SuyuMustafakemalpaşa
TümbüldekMustafakemalpaşa
M.K. Paşa-Paşalar-Sarnıç YHKS[1]Mustafakemalpaşa
Suuçtu ŞelalesiMustafakemalpaşa
Kirmasti DeresiMustafakemalpaşa
Kösehoroz ŞelalesiMustafakemalpaşa
Gölyazı KöyüNilüfer
Dağyenice GöletiNilüfer
Atatürk Kent OrmanıNilüfer
Ağaçhisar KaplıcasıOrhaneli
Karagöz Piknik AlanıOrhaneli
Kaya HamamlarıOrhaneli
Sadağı Kanyonu ve KaplıcalarıOrhaneli
Gürle DağıOrhangazi
Pınarbaşı Mesire AlanıOrhangazi
Gölcük Kamp AlanıOsmangazi
Uludağ Milli ParkıOsmangazi
İnkaya ÇınarıOsmangazi
KültürparkOsmangazi
Aras ŞelalesiOsmangazi
Bursa Hayvanat BahçesiOsmangazi
Soğanlı Botanik ParkıOsmangazi
Sukay ParkOsmangazi
Cennet KanyonuYenişehir
Kaplıkaya Cazibe MerkeziYıldırım
[1] YHKS: Yaban Hayatı Koruma Sahası

3. SOYUT MİRAS VE YÖRESEL ÜRÜNLER

BURSA’DA COĞRAFİ YAPI VE KÜLTÜREL BİRİKİMDEN KAYNAK BULAN ÇOK SAYIDA SOYUT DEĞER VE BU DEĞERLERLE İLİŞKİLİ ÖZGÜN YÖRESEL MUTFAK VE EL SANATI BULUNMAKTADIR.

Tablo 5 Bursa’da Turizme Girdi Sağlayan Soyut Kültür Değerleri

Yörük ve Türkmen ŞenliğiBüyükorhan
Gemlik Zeytin FestivaliGemlik
Harmancık PanayırıHarmancık
Yörük Düğün GeleneğiHarmancık
Gezek Kültürüİl Geneli
Bursa Hamam Kültürüİl Geneli
Karagöz ve Hacivatİl Geneli
Deve Oyunuİl Geneli
Kılıç Kalkan Oyunuİl Geneli
Köfüncülük (Sepetçilik)İl Geneli
Saraçlıkİl Geneli
Bıçakçılıkİl Geneli
Semercilikİl Geneli
İpekçilikİl Geneli
Çarıkçılıkİl Geneli
Keles Kocayayla FestivaliKeles
Mudanya MütarekesiMudanya

Tablo 6 Bursa’da Turizme Girdi Sağlayan Yöresel Ürünler

Gemlik ZeytiniGemlik
Deveci ArmuduGürsu
Cantıkİl Geneli
İskender Kebabıİl Geneli
Etli Kerevizİl Geneli
Zeytinyağlı Kestaneli Lahana Dolmasıİl Geneli
Bağdat Hurmasıİl Geneli
İnegöl Köftesiİl Geneli
Damat Paçasıİl Geneli
Mustafa Kemalpaşa Tatlısıİl Geneli
Kestane ve Kestane Şekeriİl Geneli
Dilber Dudağıİl Geneli
Cennet Künküİl Geneli
Sütlü Kabakİl Geneli
Süt Helvasıİl Geneli
Cevizli Lokumİl Geneli
Söbleİl Geneli
Yufkalı Paçaİl Geneli
Pideli Köfteİl Geneli
Tahinli Pideİl Geneli
Şeftaliİl Geneli
Kara İncirİl Geneli
Keşkül-ü Fukaraİl Geneli
Bursa Bıçağıİl Geneli
İnegöl Pırasasıİnegöl
İngeöl Çileğiİnegöl
İnegöl Çekirdeğiİnegöl
İznik Müşküle Üzümüİznik
Sansarak Köyü Fasulyesiİznik
Yayın Balığıİznik
Karacabey SoğanıKaracabey
Mihaliç PeyniriKaracabey
Keles GüveciKeles
KirazKeles
Trilye Zeytini ve ZeytinyağıMudanya
Mustafakemalpaşa TatlısıMustafakemalpaşa
Kemalpaşa ÇorbasıMustafakemalpaşa
Gedelek TurşusuOrhangazi
Yenişehir BiberiYenişehir
Aşık YunusYıldırım
Göbekatan DedeYıldırım

Tablo 7 Bursa’da Turizme Girdi Sağlayan Efsane ve Figürler

Celal Bayar ve GemlikGemlik
Somuncu Baba Efsanesiİl Geneli
Tezveren Dede Hazretleri Efsanesiİl Geneli
Hızır Aleyhisselam Efsanesiİl Geneli
Cennet Bursa Efsanesiİl Geneli
I. Murat Efsanesiİl Geneli
Emir Sultan Efsanesiİl Geneli
Çekirge Sultan Efsanesiİl Geneli
Karamustafa Kaplıcası Hikâyesiİl Geneli
Kavaklı Çınar Hikâyesiİl Geneli